Participatie Nieuwkomers

In Oirschot worden nieuwkomers geholpen om zo snel mogelijk deel tre nemen aan de nederlandse samenleving

Deelnemen aan de samenleving (participatie)


Doel is Nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen en zich gewaardeerd te weten.
Iedere Nieuwkomer, die dit wil, krijgt een coach, die hem / haar helpt om zo snel als mogelijk
op een voor hem / haar zo hoog mogelijke trede van de participatie ladder te komen.
Participatieladder :
 1. geisoleerd
 2. sociale contacten bijv. drink een kopje thee
 3. deelname georgansiseerde activiteiten bijv. Nieuwkomers Oirschot
 4. vrijwilligerswerk bijv. Oirschot doet
 5. gesubsidieerd werk bijv. via WSD
 6. betaald werk

Hulp bij onvoldoende zelfredzaamheid

  
Zolang Nieuwkomers de weg in Nederland niet kennen en de taal onvoldoende beheersen lost WBO problemen op in het wekelijkse spreekuur.


WBO - Vluchtelingenwerk

Het doel is dat u zo snel mogelijk inburgert en zelfstandig uw weg weet te vinden.
Fasen: 
 1. settlen (3 weken) :
  WBO zorgt dat de eerste formaliteiten geregeld worden volgens WBO checklist
  Wij helpen u bij de opstart: van het bezichtigen van de woning tot het regelen van onderwijs. 
 2. Ondersteunen 
  WBO helpt bij formulieren in wekelijks spreekuur
  En ook daarna hebben wij een speciaal spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen.
 3. Loslaten
  Onafhankelijk van spreekuur WBO, evt gebruik maken van Wijzer / generalisten spreekuur, net als nederlanders) 

Taal in Oirschot

 
Doel is het wegnemen van handicaps door taalachterstand
Er zijn diverse elkaar aanvullende mogelijkheden :
 1. Klassikaal Taalles
  • Taal Totaal preferred supplier voor Nieuwkomers uit Oirschot
  • het begint met taal landelijke koepel van vrijwilligers voor taalcoacing aan anderstaligen
 2. WBO Taalcafe dinsdagmiddag 13h00 - 15h30 in de bibliotheek, georganiseerd door de taalmaatjes van WBO
 3. Oefenen Nederlands aan huis p een gekozen tijd in de week door "free lance taalmaatjes"
 4. Conversatie met "praatmaatjes", contact via Facebook Nieuwkomers Oirschot
 5. Zelfstudie

Uitkeringen


Doel is het verschaffen van inkomen als U zelf niet in staat bent inkomen te verwerven.
 1. Bijstandsuitkering
  1. Bereken Uw recht (Nibud) | Bereken Uw recht (ISD)
  2. Beleid gemeente : Minimabeleid de Kempen 2018 -2022
  3. Bijstandsuitkering | bedragen
   1. ISDdekempen | Regelingen bij een laag inkomen
   2. Kinderbijslag
  4. Toeslagen (belastingdienst) | proefberekening toeslagen 
   Mijn toeslagen
   1. Zorgtoeslag
   2. Huurtoeslag
   3. Kindgebonden budget
   4. Kinderopvangtoeslag
  5. Bijzondere Bijstand
   1. bijlage normen & bedragen minimaregelingen
  6. Kwijtschelding 
   1. Gemeente Oirschot : afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting
   2. Waterschap de Dommel : zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen - lijst benodigde info
  7. Studiefinanciering
   1. DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
   2. Studiefinanciering en Bijstand 
  8. Budgetteren

Werk

Doel is zo snel als mogelijk uit de bijstand te komen

ParticipatieverklaringDoel is het begrip van rechten en acceptatie van plichten in de nederlandse samenleving
WBO organiseert een workshop (3 uur) op basis van het Prodemos materiaal voorstatushouders na 1-1-2016  en verlangt op het eind het tekenen van de participatie verklaring.
 1. Inburgeren na 1-1-2013
 2. Inburgeren voor 1-1-2013
 3. Participatie verklaring
Zie ook mijn blogs :
 1. Participatieverklaring : wassen neus of nuttig instrument ?
 2. Participatieverklaringstraject, het gaat om :
  • willen : intrinsieke motivatie geintegreerd met 
  • kunnen : inburgeringstraject met
 3. Inburgering, geen Aktiviteit maar een Project
  • doel centraal, elke aktiviteit is zo belangrijk als zijn bijdrage aan het doel
  • zorgt voor tijdige bijsturing als eindresultaat dreigt niet te worden behaald
  • creeert ownership op elk interface van opdrachtgever en opdrachtnemer
   (centrale overheid / gemeente / welzijnsorganisatie / maatschappelijk begeleider / nieuwkomer)
 4. Participatie Nieuwkomers in Oirschot
  • momentopname van Participatiegraad, mate van zelfredzaamheid en taalbeheersing
  • appl aan gemeentebestuur, als opdrachtgever van WBO en ISD, meer ambitie te tonen
 5. Pragma : Praktijkvoorbeeld uitvoering participatieverklaringstraject 

Digitaal vaardig worden 


Doel is nieuwkomers digitaal vaardig te maken

Integratiebeleid Overheid / Gemeenten

Algemeen

Contact

Ruud Merks