Participatie Nieuwkomers

Participatie / Werk


Doel is dat U zich zo snel mogelijk thuis voelt en U gewaardeerd wordt.
Participatieladder :
 1. geisoleerd
 2. sociale contacten
 3. deelname georgansiseerde activiteiten
 4. vrijwilligerswerk
 5. gesubsidieerd werk
 6. betaald werk

Hulp bij Inburgering : WBOWBO - Vluchtelingenwerk
Het doel is dat u zo snel mogelijk inburgert en zelfstandig uw weg weet te vinden. Fasen :
 1. settlen (3 weken) : WBO checklist
  Wij helpen u bij de opstart: van het bezichtigen van de woning tot het regelen van onderwijs. 
 2. traject coaching (proactief) + spreekuur (reactief)
 3. spreekuur (reactief)
  En ook daarna hebben wij een speciaal spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen.

Taal in Oirschot

 
Doel is het wegnemen van handicaps door taalachterstand
 1. Klassikaal Taalles
 2. WBO Taalcafe incklusief WBO taalmaatjes
 3. Free lance Taalmaatjes en Praatmaatjes via Facebook Nieuwkomers Oirschot
 4. Zelfstudie

Participatieverklaring


Doel is begrip van rechten en acceptatie van plichten
 1. Participatieverklaring : wassen neus of nuttig instrument ?
 2. Participatieverklaringstraject, het gaat om :
  • willen : intrinsieke motivatie geintegreerd met 
  • kunnen : inburgeringstraject met
 3. Inburgering, geen Aktiviteit maar een Project
  • doel centraal, elke aktiviteit is zo belangrijk als zijn bijdrage aan het doel
  • zorgt voor tijdige bijsturing als eindresultaat dreigt niet te worden behaald
  • creeert ownership op elk interface van opdrachtgever en opdrachtnemer
   (centrale overheid / gemeente / welzijnsorganisatie / maatschappelijk begeleider / nieuwkomer)
 4. Pragma : Praktijkvoorbeeld uitvoering participatieverklaringstraject 

Inburgeren 


Doel is nieuwkomers in te burgeren
 1. Inburgeren na 1-1-2013
 2. Inburgeren voor 1-1-2013
 3. Participatie verklaring
 4. Koersnotitie Gastvrij Oirschot
 5. Beleid Tilburg : Actieplan Integratie en participatie van van vluchtelingen

Uitkeringen


Doel is het verschaffen van inkomen als U zelf niet in staat bent inkomen te verwerven.
 1. Bereken Uw recht (Nibud) | Bereken Uw recht (ISD)
  Almanak Participatiewet + AKW (24Mb, hoe zit het echt)
  1. Bijstandsuitkering | bedragen
   1. ISDdekempen | Regelingen bij een laag inkomen
   2. Kinderbijslag
  2. Toeslagen (belastingdienst) | proefberekening toeslagen 
   Mijn toeslagen
   1. Zorgtoeslag
   2. Huurtoeslag
   3. Kindgebonden budget
   4. Kinderopvangtoeslag
  3. Bijzondere Bijstand
   1. bijlage normen & bedragen minimaregelingen
  4. Kwijtschelding Waterschap de Dommel - lijst benodigde info
 2. Studiefinanciering
  1. DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
  2. Studiefinanciering en Bijstand 
 3. Budgeteren

Contact

Ruud Merks